Klusbedrijf    Lafleur

Uw klus specialist van Limburg,

Vraag nu een gratis offerte aan

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Klusbedrijf lafleur

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Klusbedrijf lafleur

Hoofdstraat 38

6077AN sint odilienberg

KvK: 51657848

Opdrachtgever:

de wederpartij van Klusbedrijf lafleur

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Klusbedrijf lafleur en een opdrachtgever waarop Klusbedrijf lafleur deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Klusbedrijf lafleur, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Klusbedrijf lafleur gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Klusbedrijf lafleur is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Offertes worden aan de hand van bouwtekeningen of informatie die u ons geeft opgesteld, als die informatie duidelijk onjuistheden bevat zal Klusbedrijf lafleur dit voor het aanbieden van de offerte melden.

 

Artikel 4. Voorrijkosten

Klusbedrijf lafleur rekent geen voorrijkosten, tot 20 km na 20km tellen wij 0,19 cent per km

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Klusbedrijf lafleur zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Klusbedrijf lafleur het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klusbedrijf lafleur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Klusbedrijf lafleur worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klusbedrijf lafleur zijn verstrekt, heeft Klusbedrijf lafleur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Klusbedrijf lafleur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Klusbedrijf lafleur is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Klusbedrijf lafleur de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Klusbedrijf lafleur derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Klusbedrijf lafleur zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Klusbedrijf lafleur de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Klusbedrijf lafleur daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9. Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Klusbedrijf lafleur zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Klusbedrijf lafleur verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Klusbedrijf lafleur worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Klusbedrijf lafleur behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Klusbedrijf lafleur op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • 1. na het sluiten van de overeenkomst aan Klusbedrijf lafleur ter kennis gekomen omstandigheden geven Klusbedrijf lafleur goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • 2. indien Klusbedrijf lafleur de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 1. In de genoemde gevallen is Klusbedrijf lafleur bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Klusbedrijf lafleur schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Klusbedrijf lafleur.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Klusbedrijf lafleur de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Klusbedrijf lafleur slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 13. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Klusbedrijf lafleur, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Klusbedrijf lafleur met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Klusbedrijf lafleur niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Klusbedrijf lafleur mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Klusbedrijf lafleur kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

 

Artikel 14.Kosten en Betalingen

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Klusbedrijf lafleur aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Klusbedrijf lafleur en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Klusbedrijf lafleur onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Indien de kosten (incl. btw) hoger zijn dan € 500 moet minimaal 14 dagen voor aanvang 50% van de totale kostprijs (incl. btw) voldaan zijn. De volgende 45% halverwege de werkzaamheden en 5% na oplevering.

 

Artikel 15. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
 • 1. over de eerste € 3.000,- 15%
 • 2. over het meerdere tot € 6.000,- 10%
 • 3. over het meerdere tot € 15.000,- 8%
 • 4. over het meerdere tot € 60.000,- 5%
 • 5. over het meerdere 3%
 1. Indien Klusbedrijf lafleur aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Indien Klusbedrijf lafleur aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
 • 1. De aansprakelijkheid van Klusbedrijf lafleur, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 • 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Klusbedrijf lafleur beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 • 4. Klusbedrijf lafleur is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • 5. Klusbedrijf lafleur is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde world wide web (www).

 

Artikel 17. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klusbedrijf lafleur geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klusbedrijf lafleur niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Klusbedrijf lafleur worden daaronder begrepen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde world wide web (www) worden daaronder begrepen.
 2. Klusbedrijf lafleur heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Klusbedrijf lafleur zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Klusbedrijf lafleur opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Klusbedrijf lafleur niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Klusbedrijf lafleur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van Klusbedrijf lafleur is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Klusbedrijf lafleur het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Klusbedrijf lafleur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel en zullen op de website te vinden zijn.